Investco Holding A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu

Talep Sahibinin Bilgileri:

Ad Soyad:

TC Kimlik Numarası:

TC Vatandaşı olmayanlar için Uyruğu, Pasaport numarası veya kimlik numarası:

E-posta:
 

Tebligat Adresi:

Cep Telefonu:

Varsa Temsilcinin Bilgileri:

Ad Soyad:

TC Kimlik Numarası:

TC Vatandaşı olmayanlar için Uyruğu, Pasaport numarası veya kimlik numarası:

E-posta:

Tebligat Adresi:

Cep Telefonu:

Temsil Sebebi ve Dayanağı:

Aşağıda sırası ile talep konuları belirtilmiş olup hangi konuda talebiniz varsa ilgili talebinizi işaretlemenizi ve talebinizin detayını bildirmenizi rica ederiz.

Talep No Talep Konusu Tercih
1. Şirketinizin  hakkımda  kişisel  veri  işleyip  işlemediğini öğrenmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-a)  
2. Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa buna ilişkin bilgi talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-b)  
3. Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-c)  
4. Kişisel  verilerim  yurtiçinde  veya  yurtdışında  üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. (KVKK m. 11/1-ç)  
5. Kişisel   verilerimin   eksik   veya   yanlış   işlendiği düşünüyorum   ve   bunların   düzeltilmesini   istiyorum. (KVKK m. 11/1-d)  
6. Kişisel  verilerimin  silinmesini,  yok  edilmesini,  talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-e)  
7. 5 (beş)  numaralı  talepte  yer  alan  eksik  ve  yanlış işlendiğini  düşündüğüm  kişisel  verilerimin  aktarıldığı üçüncü  kişiler  tarafından  da  düzeltilmesini  istiyorum. (KVKK m. 11/1-f)  
8. Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  şahsım aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz ediyorum. (KVKK m. 11/1-g)  
9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi  sebebiyle zarara  uğradım. Bu zararın tazmini talep ediyorum. (KVKK m. 11/1-h)  

Lütfen 6988 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız: